Hotline: 1800.55.88.48

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

ISC-Intake sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại về bất cứ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc việc sử dụng trang web này hoặc trang web được liên kết là trang truy cập đầu tiên.

Việc xây dựng và duy trì trang web này được chăm sóc tối đa. Tuy nhiên, thông tin có thể bị thiếu hoặc không hoàn chỉnh hoặc không chính xác. Thông tin về sản phẩm và / hoặc dịch vụ bắt nguồn từ hoặc do bên thứ ba cung cấp.

Tất cả các ưu đãi đặc biệt trên trang web này là không bắt buộc và không có quyền nào được tước đi từ những ưu đãi đặc biệt này. Các điều kiện hạn chế được bổ sung của nhà cung cấp dịch vụ có liên quan có thể áp dụng cho tất cả các ưu đãi đặc biệt trên trang web này.

Khi ISC-Intake cung cấp các siêu liên kết đến các trang web do các bên thứ ba hoặc các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp trên trang web này, ISC-Intake không có chức năng như một tổ chức trung gian hay đại diện cho các bên thứ ba này.

Các siêu liên kết này chỉ được cung cấp dưới dạng tài liệu tham khảo. ISC-Intake không có bất kỳ tác động nào đối với nội dung của các trang web có liên quan đến các siêu liên kết này và sẽ không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của các trang web này.