Hotline: 1800.55.88.48

Điều khoản sử dụng

1. Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chào mừng đến với website của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này, người sử dụng được coi là đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu dưới đây.

Thuật ngữ “Công ty” hoặc “Chúng tôi” hoặc “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” đề cập đến ISC-Intake, chủ sở hữu trang web.

2. Sử dụng

Để đảm bảo luồng dịch vụ trôi chảy, chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi được thực thi nghiêm túc theo các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định hiện hành của thỏa thuận cần thiết về việc sử dụng và ứng dụng của chúng. Hãy nhớ nhắc đọc các điều khoản này cùng với các thông tin, điều khoản, quy tắc hoặc quy định cần thiết khác có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng và / hoặc kết quả cuối cùng của các sự kiện / hành động. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào, các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc quy định áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể sẽ được áp dụng.

3. Sở hữu trí tuệ

Trang web này thuộc về Công ty. Bản quyền đối với nội dung của trang web này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Công ty trừ những quyền sở hữu trí tuệ của nhà cung cấp hoặc các liên minh đã ủy quyền cho Công ty với việc sử dụng và sao chép cần thiết nội dung của trang web này. Trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, tham khảo nhanh, minh hoạ và thông tin và không được sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

Bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp bất kỳ phần nào của trang web này đều bị nghiêm cấm. Bạn không được sao chép, sửa đổi, xuất bản hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trong tài liệu này một cách toàn bộ hoặc một phần vì mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty – nếu được cấp, sẽ chỉ được mở rộng sang các tài liệu của chúng tôi.

Các nhãn hiệu, biểu tượng, nhân vật và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) được hiển thị trên trang web này thuộc về Công ty trừ các quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp hoặc liên minh đã được ủy quyền Công ty với việc sử dụng cần thiết và tái tạo các nội dung của trang web này. Không có gì chứa trên trang web này nên được hiểu là cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào được hiển thị trên trang web này. Nghiêm cấm sử dụng / sử dụng sai nhãn hiệu hàng hoá trên trang web này, hoặc bất kỳ nội dung nào khác trên trang web này, trừ các điều khoản và điều kiện nêu trên. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này trái phép hoặc bao gồm bất kỳ hành động vi phạm nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của nó.