Hotline: 1800.55.88.48

Chính sách bảo mật

1. Bồi thường

Bạn phải bồi thường cho tất cả các khiếu nại, thiệt hại, hành động và thủ tục tố tụng được đưa ra hoặc đưa ra đối với Công ty phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này và / hoặc bất kỳ vi phạm các điều khoản liên quan đến bạn.

2. Liên kết tới trang web khác

Liên kết với các trang web khác được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích tiện lợi của bạn và không có nghĩa là Công ty ủng hộ dưới bất kỳ hình thức nào trên các trang web đó. Các trang web này không thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn và do đó Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác và sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh từ các trang web đó.

Liên kết đến các công ty thành viên trong nhóm công ty của Công ty cũng phải chịu mức độ từ chối tương tự.
Bạn phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ trang web nào được liên kết.

3. Thay đổi

Công ty có quyền thay đổi, thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin và điều khoản nào có trong đây vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

4. Chấm dứt hoặc Đình chỉ

Công ty có quyền cấm bất kỳ một, công ty hay nhóm nào từ việc sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Việc chấm dứt quyền truy cập có thể được thực hiện thường xuyên hoặc trong một khoảng thời gian, một phần hoặc toàn bộ, tuỳ theo quyết định của Công ty vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc lý do gì.

5. Luật chính quyền và quyền tài phán

Các điều khoản và điều kiện tại đây sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Việt Nam và bạn phải tuân theo thẩm quyền của Toà án Việt Nam.